کارگاه نگرشی دیگر به حجاب

post-image

معرفی مجموعه

کارگاه نگرشی دیگر به حجاب

کارگاه آموزشی / مهارتی

کارگاه نگرشی دیگر به حجاب برای درک حقیقت حجاب و کسب نگرش مطلوب نسبت به آن ،باید سیستمی بودن، هدفمند بودن و تاثیر آن در کیفیت زندگی را با استفاده از روش آموزشی خلاق و مولد به دست آورد.از همین رو "کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به حجاب" با هدف ارائه تبیینی صحیح از حقیقت حجاب و تشریح سیستماتیک بودن آن در قالب روش آموزش کارگاهی توسط موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام تدوین شده است.
شیوه آموزش، روش کارگاهی است. در این کارگاه،به منظور تبیین هر یک از مراحل شش گانه مخاطبین ابتداء با یک سؤال مواجه شده و پس از شنیدن توضیحات اولیه و مقدماتی استاد موظفند براساس تفکر فردی خود به آن پاسخ دهند. سپس هر یک از افراددر گروه هایی که از قبل تعیین شده است به بحث و بررسی گروهی در ارتباط با پاسخ سؤال مذکور پرداخته و در نهایت پاسخ مشترکی را به عنوان نظر گروه ارائه می دهند در ادامه، پاسخ پیشنهادی سؤال مذکور مورد بحث و بررسی واقع شده و پس از ارائه توضیحات تکمیلی توسط استاد، جمع بندی نهائی توسط خود مخاطبین در یک خط نوشته می شود.مشخصات خدمت:

مخاطب مقطع اول متوسطه مقطع دوم متوسطه دانشجو
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 90 دقیقه
ملزومات اجرا
هزینه خدمت 1,200,000 تومان
انتخاب تاریخ