نمایش عروسکی گروه تبسم

post-image

نمایش عروسکی گروه تبسم

نمایش عروسکی

گروه نمایش عروسکی تبسممشخصات خدمت:

مخاطب پیش دبستان دبستان مقطع اول متوسطه مقطع دوم متوسطه
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 4
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 30 دقیقه
ملزومات اجرا
هزینه خدمت 300,000 تومان
انتخاب تاریخ