پرده خوانی

post-image post-image post-image post-image post-image

پرده خوانی

اجرای صحنه (مراسم)

پرده خوانی و مسابقات حضوری مفاهیم شجاعت ایثار و فداکاری به مخاطب انتقال میدهیممشخصات خدمت:

مخاطب پیش دبستان دبستان مقطع اول متوسطه
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 40 دقیقه
ملزومات اجرا دیتا و سیستم صوت
هزینه خدمت 150,000 تومان
انتخاب تاریخ