اعزام گروه سرود

post-image post-image post-image post-image post-image

اعزام گروه سرود

اجرای صحنه (مراسم)

اجرای گروه سرود با موضوعات مختلفمشخصات خدمت:

مخاطب عمومی
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 8
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 10
ملزومات اجرا سیستم صوت خوب و معقول
هزینه خدمت 500,000 تومان
انتخاب تاریخ