اعزام قاری قرآن

post-image post-image

اعزام قاری قرآن

اجرای صحنه (مراسم)

اعزام قاری قرآن از موسسه صراطمشخصات خدمت:

مخاطب عمومی
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 10 تا 20 دقیقه
ملزومات اجرا سیستم صوت و جایگاه
هزینه خدمت 150,000 تومان
انتخاب تاریخ