سفر به دنیای درون!

post-image

معرفی مجموعه

سفر به دنیای درون!

کارگاه آموزشی / مهارتی

ارائه آموزش های مرتبط با شناخت خود و ریشه یابی استرس و اضطراب در زندگی(برداشت ذهنی ما از آنچه تصور می کنیم در زندگی هستیم، استرس را به وجود می آورد) با توجه به بحران های موجود در زندگی، تولد فرزند جدید در خانواده(خواهر/برادر)، جایگاه فرد در زندگی، بحران هویت، بلوغ، جایگاه اجتماعی و استعداد و توانمندی در این خدمت مدنظر است و از جمله آن ها تقویت خودآگاهی و عزت نفس، توانایی جرات ورزی و نه گفتن، توانایی حل مسئله و تصمیم گیری و راهبردهای مقابله ای مثبت و منفی استرس، توجه-آگاهی، ارائه برنامه استراتژیک منحصر به فرد، تصویرسازی، خلاقیت و در پایان آرام سازی خودکار و ایجاد طرز تفکر رشدیافته و جدا شدن از خود ثابت به خود انعطاف پذیر در زندگی می باشد.مشخصات خدمت:

مخاطب دبستان مقطع اول متوسطه
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 3
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 1 ساعت
ملزومات اجرا ویدئو پرژکتور سیستم صوت
هزینه خدمت 400,000 تومان
انتخاب تاریخ