تربیت عاطفی وجنسی فرزندم

post-image

تربیت عاطفی وجنسی فرزندم

کارگاه آموزشی / مهارتی

والدین جهت تربیت عاطفی وجنسی فرزندکودک ونوجوان خودنیازمندسوادومهارت نسبت به پاسخ به سوالات وکنجکاوی ها، ایجادهویت جنسیتی دخترانه وپسرانه، نظارت وکنترل مناسب برروابط وهمسالان ومصرف رسانه، آشنایی باتحولات بلوغ ومواجهه تربیتی ورشددهنده با مشکلات وآسیبهای اخلاقی ورفتاری فرزندان کودک ونوجوان خودهستندکه موسسه سجا( سلامت جنسی اسلامی ایرانی) آمادگی دارد کلیات این مباحث را بارویکراسلامی ایرانی درقالب یک جلسه آموزشی 1.5 ساعته باعنوان تربیت عاطفی وجنسی فرزندم درمدارس ومساجدوتشکلها برگزار نماید. همچنین خدمات مشاوره ای ومباحث آموزشی دیگری مختص نوجوان باعنوان تربیت جنسیتی وجنسی ، جوانان باعنوان تمایلات و رفتارهای عاطفی وجنسی، زوجین باعنوان هم آغوشی و رابطه جذاب باهمسرم می باشد که درصورت تقاضا ارائه خواهدشد.موسسه سجاازسال95باماموریت مقاوم سازی ومصونیت بخشی نوجوانان، جوانان وخانواده ها فعالیت خودش روبه صورت متمرکز وتخصصی در حیطه امرجنسی دربخشهای مختلف رصدوآینده پژوهی، پژوهش وسیاستگذاری، رسانه و گفتمان سازی، آموزش ومشاوره شروع نموده وتاکنون ضمن انجام پژووهشهای بسیار وتهیه محتواهای کاربردی درقالب نرم افزار،کتاب وطرح درس توانسته درسطح حاکمیت ومجموعه های مردمی دربیشتراستانهای کشور برنامه هایی برای 6گروه نوجوانان، جوانان، والدین، زوجین، مشاوران ودرانگران، طلاب ومربیان ومعلمان وفعالان اجرانماید.مشخصات خدمت:

مخاطب عمومی
تعداد اعضای تیم جهت اجرا 1
زمان مورد نیاز جهت اجرای خدمت 90دقیقه
ملزومات اجرا دیتاپروژکتور. تخته وماژیک
هزینه خدمت 350,000 تومان
انتخاب تاریخ